Voorwaarden

Deze Servicevoorwaarden zijn opgesteld door Ayuto, het bedrijf dat Emma Zorgt heeft ontwikkeld en exploiteert. Als in deze voorwaarden gesproken wordt over wij/we/ons, dan wordt daarmee Ayuto bedoeld. Als we spreken over jij/je/jouw dan bedoelen we de gebruiker van de Emma Zorgt applicatie, zowel op internet als via een smart speaker. 

Zodra en zolang je gebruik maakt van de diensten van Emma Zorgt, gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met de Servicevoorwaarden. Als je niet akkoord bent met de Servicevoorwaarden, vragen we je om de diensten van Emma Zorgt niet te installeren en/of gebruiken.

1. Wat mag je van ons verwachten?
Wij verlenen je een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om onze app te gebruiken, onder toepassing van en in overeenstemming met onze Servicevoorwaarden. Er worden geen licenties of rechten impliciet verleend. Wanneer je onze Servicevoorwaarden schendt of wanneer je misbruik maakt van onze Diensten, kunnen wij je de toegang tot het gebruik van onze Emma Zorgt applicatie wijzigen, opschorten of beëindigen.

Optimale beschikbaarheid van onze Diensten
Wij doen ons uiterste best om optimale beschikbaarheid te waarborgen. Informatie over de behaalde beschikbaarheid van onze server, over een bepaalde periode, kun je bij ons opvragen.

Veilig gebruik van onze Diensten
Wij doen er alles aan om je gegevens veilig te houden. Daarom zijn al onze verbindingen versleuteld en zijn, bij een eventuele inbreuk, de gegevens niet herleidbaar naar een natuurlijke persoon.

Privacybeleid en gebruikersgegevens
Ayuto vindt jouw privacy erg belangrijk. In het Privacybeleid van Ayuto wordt de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens beschreven, met inbegrip van de soorten gegevens die we van jou ontvangen en verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken en delen en jouw rechten in verband met de verwerking van gegevens over jou.

Beëindiging
Je kunt jouw abonnement op Emma Zorgt op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen door je account te verwijderen. Omdat betaling van de diensten van Emma Zorgt via automatische incasso per kwartaal verloopt, ben je dan alleen nog betaling verschuldigd over het lopende kwartaal. Als peildatum voor het incasseren van abonnementsgelden hanteren wij de eerste dag van het nieuwe kwartaal.

2. Wat verwachten we van jou?
Om onze Emma Zorgt applicatie veilig en betrouwbaar te houden, vragen wij ook een aantal dingen van jou. In deze paragraaf staat een aantal zaken omschreven die wij van jou verwachten bij het gebruikmaken van de dienstverlening van Emma Zorgt.

Leeftijdsvereiste
Als je Emma Zorgt wilt gebruiken, moet je tenminste 18 jaar zijn.

Kosten en belastingen
Je bent verantwoordelijk voor alle abonnements-, internet- en andere kosten en belastingen die samenhangen met het gebruik van de dienstverlening van Emma Zorgt.

Jouw account
Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Emma Zorgt, moet je je registreren met de correcte gegevens. 

Om Emma Zorgt te kunnen gebruiken, moet je beschikken over een Google-account en een apparaat dat kan functioneren als slimme luidspreker en dat toegang heeft tot de Google Assistant. Je kunt daarbij denken aan de Google Nest Hub, de Google Home (mini) of bepaalde Sonos en IKEA-luidsprekers. Minder geschikt, maar nog steeds mogelijk zijn apparaten als een smartphone en een tablet. Je hebt ook actuele software (updates) en een goede internetverbinding nodig. 

Toelaatbaar gebruik maken van onze Emma Zorgt applicatie
Vanzelfsprekend dient onze Emma Zorgt applicatie voor rechtmatige en toelaatbare doeleinden gebruikt te worden. Emma Zorgt mag niet gebruikt worden om officiële hulpdiensten te alarmeren, waaronder politie, brandweer, ambulance of ziekenhuizen.

 Het is verder niet toegestaan om de Emma Zorgt applicatie te gebruiken op een manier:

Het is evenmin toegestaan om de dienstverlening van Emma Zorgt, te gebruiken op een manier die onze diensten, systemen, gebruikers of anderen belast, belemmert of beschadigt. 

Dit houdt in dat onder andere het volgende niet is toegestaan, rechtstreeks noch geautomatiseerd:

Waarborging van onze intellectuele eigendomsrechten
Wij zijn de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die samenhangen met onze Emma Zorgt applicatie. In het kader van onze dienstverlening verleen je aan Ayuto  toestemming voor het verwerken van de informatie die je uploadt, indient, opslaat, verstuurt of ontvangt via onze Emma Zorgt applicatie. De rechten die je verleent met deze toestemming zijn voor het beperkte doel van de exploitatie en verlening van onze diensten.

Als derden bij jou (een andere partij) claimen of vorderen dat wij hun intellectuele eigendomsrechten schenden via onze diensten, dan moeten wij daar zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht worden.

3. Disclaimer en aansprakelijkheid
Hoewel wij ons uiterste best doen om onze Emma Zorgt applicatie en de achterliggende dienstverlening zo goed mogelijk in te richten en te laten functioneren, kan er natuurlijk iets misgaan. Om de continuïteit van onze diensten te garanderen, vragen wij je begrip voor de volgende bepalingen.

4. Overige voorwaarden

5. Geschilbeslechting
Op onze diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mochten er onverhoopt geschillen ontstaan tussen Ayuto en jou, waar we onderling niet samen uitkomen, dan worden die geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.


Laatst aangepast 12-12-2019
Als je deze website gebruikt, stem je in met onze Voorwaarden, Privacy en het gebruik van Cookies.